C- Bảng màu hạt Artkal nhỏ cứng

8 comments

Tháng Mười 27, 2023
Sharolyn

Có biểu đồ nào cho những hạt này có tên màu chứ không chỉ có số không?

Tháng Sáu 28, 2023
Miguel

Tôi đã làm điều này dựa trên các mã RGB mà họ có trên biểu đồ của họ:

C001→ S001,C087→ S077,C088→ S078,C089→ S079,C033→ S007,C056→ S159,C034→ S043,C155→ S156,C090→ S089,C156→S157,C069→ S069,C157→ S158,C002 013→ S035,C092→ ,C093→ S153,C154→ S074,C068→ S154,C155→ S075,C082→ S031,C017→ S147,C148→ S032,C016→ S059,C078→ ,C085→ S030,C015→ S029,C057 023→ S018,C047→ S067,C148→ S149,C024→ S032,C091→ S092,C028→ S047,C073→ S083,C096→ S097,C065→ S004,C039→ ,C003→ S003,C017→ S004,C016→ S056, C051 → S051,C061→ S010,C052→ ,C041→ S029,C042→ S014,C011→ S027,C048→ S048,C071→ S086,C072→ S090,C022→ S019,C044→ S002,C076→ S087,C062→ S093 , C094→ ,C094→ S095,C095→ S096,C077→ S084,C036→ S036,C129→ S130,C066→ S128,C129→ ,C007→ S040,C049→ S006,C008→ S025,C009→ S026,C131→ S132 005, C005→ S057,C006→ S034,C043→ ,C058→S145,C146→S126,C127→S063,C127→S128,C132→ ,C133→S064,C067→S133,C134→ ,C152→ ,C151→S152,C149 → ,C150→ S050,C033→S130,C131→S025,C060→S026,C012→S052,C059→S027,C022→S134,C153→S135,C136→S136,C137→S137,C138→S138,C139→S139, C140 → S140,C141→ S141,C142→ S142,C143→S058,C064→S018,C044→S068,C019→S010,C100→ ,C101→S038,C053→S097,C098→S020,C054→S101,C102→S037 , C024→ S102,C103→ S021,C011→S143,C144→S039,C030→S079,C072→S099,C100→S082,C074→S103,C104→S104,C105→S106,C107→S105,C106→S083,C075 081→ S073,C098→ S099,C060→ S031,C146→ S147,C118→ S119,C120→ S121,C054→ S045,C080→ S076,C125→ S126,C124→ S125,C015→ S062,C123→ S124,C086→ S071 014, C020→ S012,C055→ S119,C120→ S045,C121→ S122,C122→ S123,C055→ ,C013→S021,C053→S046,C046→ ,C065→S107,C108→S108,C109→S109,C110→S110 111, C111→ S112,C116→ S117,C115→ S116,C114→S115,C113→S114,C112→S113,C144→S145,C040→S061,C084→S070,C085→S080,C117→S118,C150→S151,C070 091→ S081,C066→ S050,C035→S028,C088→S038,→S049,→S023,→S135,→S037,→S009,→S008,→SXNUMX,→SXNUMX,→SXNUMX,→SXNUMX,→SXNUMX,→SXNUMX, → SXNUMX

Chúng được phân tách bằng dấu phẩy, cái nào không có cặp là do cái kia không có cái tương đương.

29 Tháng Năm, 2023
Miguel

Tôi đã làm điều này dựa trên các mã RGB mà họ có trên biểu đồ của họ:

C001→ S001,C087→ S077,C088→ S078,C089→ S079,C033→ S007,C056→ S159,C034→ S043,C155→ S156,C090→ S089,C156→S157,C069→ S069,C157→ S158,C002 013→ S035,C092→ ,C093→ S153,C154→ S074,C068→ S154,C155→ S075,C082→ S031,C017→ S147,C148→ S032,C016→ S059,C078→ ,C085→ S030,C015→ S029,C057 023→ S018,C047→ S067,C148→ S149,C024→ S032,C091→ S092,C028→ S047,C073→ S083,C096→ S097,C065→ S004,C039→ ,C003→ S003,C017→ S004,C016→ S056, C051 → S051,C061→ S010,C052→ ,C041→ S029,C042→ S014,C011→ S027,C048→ S048,C071→ S086,C072→ S090,C022→ S019,C044→ S002,C076→ S087,C062→ S093 , C094→ ,C094→ S095,C095→ S096,C077→ S084,C036→ S036,C129→ S130,C066→ S128,C129→ ,C007→ S040,C049→ S006,C008→ S025,C009→ S026,C131→ S132 005, C005→ S057,C006→ S034,C043→ ,C058→S145,C146→S126,C127→S063,C127→S128,C132→ ,C133→S064,C067→S133,C134→ ,C152→ ,C151→S152,C149 → ,C150→ S050,C033→S130,C131→S025,C060→S026,C012→S052,C059→S027,C022→S134,C153→S135,C136→S136,C137→S137,C138→S138,C139→S139, C140 → S140,C141→ S141,C142→ S142,C143→S058,C064→S018,C044→S068,C019→S010,C100→ ,C101→S038,C053→S097,C098→S020,C054→S101,C102→S037 , C024→ S102,C103→ S021,C011→S143,C144→S039,C030→S079,C072→S099,C100→S082,C074→S103,C104→S104,C105→S106,C107→S105,C106→S083,C075 081→ S073,C098→ S099,C060→ S031,C146→ S147,C118→ S119,C120→ S121,C054→ S045,C080→ S076,C125→ S126,C124→ S125,C015→ S062,C123→ S124,C086→ S071 014, C020→ S012,C055→ S119,C120→ S045,C121→ S122,C122→ S123,C055→ ,C013→S021,C053→S046,C046→ ,C065→S107,C108→S108,C109→S109,C110→S110 111, C111→ S112,C116→ S117,C115→ S116,C114→S115,C113→S114,C112→S113,C144→S145,C040→S061,C084→S070,C085→S080,C117→S118,C150→S151,C070 091→ S081,C066→ S050,C035→S028,C088→S038,→S049,→S023,→S135,→S037,→S009,→S008,→SXNUMX,→SXNUMX,→SXNUMX,→SXNUMX,→SXNUMX,→SXNUMX, → SXNUMX

Chúng được phân tách bằng dấu phẩy, cái nào không có cặp là do cái kia không có cái tương đương.

Tháng Sáu 28, 2023
Miguel

Theo như tôi biết, cách duy nhất bạn có thể làm là so sánh mã RGB với nhau… Tôi có một bảng đầy đủ trong Excel, nếu bạn muốn, có lẽ tôi có thể tìm cách chia sẻ nó.

Tháng Sáu 28, 2023
Miguel

Theo như tôi biết, cách duy nhất bạn có thể làm là so sánh mã RGB với nhau… Tôi có một bảng đầy đủ trong Excel, nếu bạn muốn, có lẽ tôi có thể tìm cách chia sẻ nó.

Để lại một bình luận

Xin lưu ý, các bình luận cần được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản.

    1 ra khỏi hữu ích. Cảm ơn !